Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek brengt de historische ontwikkeling van een gebouw in kaart; hoe is het ooit gebouwd en wat is er later aan veranderd? De uitkomsten van zo'n onderzoek zijn niet alleen informatief, maar vormen ook de basis voor een monumentale waardering. Wat is behoudenswaardig en wat niet? Waar is ruimte voor nieuwe ingrepen en waar moet het oude zo veel mogelijk gerespecteerd worden? Zo dient het onderzoek als onderlegger voor planvorming. Een bouwhistorisch onderzoek bestaat uit een onderzoek ter plaatse, aangevuld met archief- en literatuuronderzoek.

Bouwhistorische onderzoeken kunnen met een verschillende diepgang worden uitgevoerd. Wil men een snel overzicht, dan is een quickscan of bouwhistorische verkenning gebruikelijk. Is er een meer gedetailleerd onderzoek nodig, dan heet dat een bouwhistorische opname. Wanneer een gebouw of complex tot in detail wordt onderzocht en ingemeten, noemt men dit een bouwhistorische ontleding. Ook kan men meerdere panden in een straat, bouwblok of stads- of dorpskern laten onderzoeken door middel van een bouwhistorische inventarisatie. Bij archeologische opgravingen, waarbij gebouwresten gevonden worden, voert Buro4 regelmatig bouwhistorische begeleidingen uit.

Voor bouwhistorisch onderzoek zijn Richtlijnen opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Rijksgebouwendienst en de Stichting Bouwhistorie Nederland. Hierin vindt u terug aan welke voorwaarden een onderzoek moet voldoen. Sinds enkele jaren bestaat er ook een certificering voor bouwhistorici, verzorgd door de Bond voor Nederlandse Bouwhistorici. Deze kwaliteitscontrole is bedoeld om de onafhankelijkheid en kwaliteit van de bouwhistoricus te beoordelen. Drs. Birgit Dukers van Buro4 is sinds 2012 gecertificeerd door de BNB als senior bouwhistoricus.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.