Inventarisatie en selectieonderzoek

Monumenten en het ruimtelijke erfgoed vormen de basis voor ruimtelijke beleving, identiteit en diversiteit van de gebouwde omgeving en het landschap. Erfgoed maakt dat mensen zich thuis voelen in hun omgeving, maar geeft ook vaak een belangrijke (economische) impuls aan het woon- en vestigingsklimaat, toerisme etc. Daarom is het wenselijk om dit erfgoed te koesteren en te beschermen.
De vraag is echter welke waardevolle gebouwen, structuren en elementen echt van belang zijn. Om inzicht hierin te krijgen voert Buro4 in opdracht van gemeenten inventarisatie- en selectieonderzoeken uit. De aard en omvang van een dergelijk onderzoek is vaak verschillend. Het kan gaan om een straat of bebouwingslint, maar ook om een bouwblok, stads- of dorpskern. Daarnaast voert Buro4 ook de klassieke monumenteninventarisaties uit, om nieuw erfgoed in beeld te brengen of bestaande monumentenlijsten te herijken.

Buro4 maakt voor de inventarisatie en selectie van gemeentelijk erfgoed zoveel mogelijk gebruik van bestaande en bronnen en reeds aanwezige kennis. Daarbij kunnen plaatselijke historische verenigingen een waardevolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van de inventarisatie en selectie. Dit betekent niet alleen een kostbesparing. Het betrekken van plaatselijke organisaties draagt namelijk ook bij aan het maatschappelijke draagvlak voor het gemeentelijke erfgoed.

Inventarisaties en selecties vormen o.a. de onderlegger voor:

  • ontwikkelingsvisies (een inspiratiekader voor ontwikkeling van een gebied)
  • erfgoedbeleid
  • bouwhistorische verwachting- of waardenkaarten
  • aanwijzing of herijking van gemeentelijke monumentenlijsten
  • aanwijzing van beschermde gezichten
  • bescherming in het bestemmingsplan of het toekomstige omgevingsplan

Buro4 is uw partner bij:

  • cultuurhistorische gebiedsanalyse
  • (bouwhistorisch) bouwblokonderzoek
  • stads- of dorpskernonderzoek
  • monumenteninventarisaties

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.